Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten) tussen enerzijds de eenmanszaak Impact Videos en haar respectievelijke eigenaar Martin Buck (hierna: ‘Impact Videos’) en anderzijds opdrachtgever (hierna: ‘Opdrachtgever’) en blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de relatie.
1.2. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. De bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds Opdrachtgever en anderzijds de bij Impact Videos werkzame personen en de door Impact Videos ingeschakelde derden.
1.4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden. 
1.6. Indien Impact Videos niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Impact Videos in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Totstandkoming overeenkomst
2.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een bestelling plaatst op de website van Impact Videos.
2.2. Indien een akkoord als omschreven in artikel 2.1 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Impact Videos met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Impact Videos redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met het begin van de uitvoering.

3. Uitvoering overeenkomst
3.1. Tenzij anders overeengekomen, staat het Impact Videos vrij om de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren en daartoe door haar aan te wijzen derden in te schakelen. Op Impact Videos rust een inspanningsverplichting en derhalve niet een resultaatsverplichting. Het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, brengt niet de verplichting met zich voor Impact Videos om de werkzaamheden opnieuw uit te voeren.
3.2. Ingeval een overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen of fasen is Impact Videos niet gehouden tot uitvoering van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig gedeelte van de in de factuur genoemde totaalprijs.
3.3. Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen of fasen kan Impact Videos de uitvoering van nieuwe onderdelen of fasen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van één of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen of fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.4. Opdrachtgever heeft per fase van de te verrichten werkzaamheden, betreffende het script, audio en animatie, tweemaal recht op revisie. Aanvraag van additionele revisies is mogelijk conform de standaardtarieven van Impact Videos.
3.5. Indien Opdrachtgever een onderdeel of fase schriftelijk goedgekeurd heeft vervalt het recht van Opdrachtgever op revisie van desbetreffend onderdeel of fase.

4. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden
4.1. Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, transport-, verzend- en administratiekosten.
4.2. Impact Videos kan niet aan haar genoemde bedragen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. 
4.3. Tenzij anders overeengekomen, zal het door Impact Videos in rekening te brengen honorarium bestaan uit het aantal voor Opdrachtgever gewerkte uren, vermenigvuldigd met de gebruikelijke uurtarieven van Impact Videos.
4.4. Tenzij anders overeengekomen heeft Impact Videos het recht om steeds 50% van de overeengekomen vergoeding direct na totstandkoming van de overeenkomst en het resterende bedrag na uitvoering daarvan te factureren. Het staat Impact Videos vrij vergoeding voor reeds voltooide onderdelen of fasen van de overeenkomst en gemaakte kosten tussentijds te factureren.
4.5. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur genoemde termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Impact Videos aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Impact Videos aangegeven. Impact Videos is gerechtigd om periodiek te factureren.
4.6. Indien Impact Videos bij de uitvoering van de opdracht in eigen naam derden inschakelt, worden de kosten voor de door de derde geleverde goederen en/of diensten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, eventueel vermeerderd met een overeengekomen bureauopslag.
4.7. Na het verstrijken van de in artikel 4.5 genoemde termijn is Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van Impact Videos op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt tot aan de dag der algehele betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand over het nog uitstaande bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
4.8. Indien Opdrachtgever niet (tijdig) tot betaling overgaat, is Impact Videos gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever, welke kosten ten minste 10% van het verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 50,-. Opdrachtgever is over de voornoemde verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.
4.9. Impact Videos heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Impact Videos kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Impact Videos kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4.10. Impact Videos is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien één of meer overeengekomen betalingen niet of niet geheel hebben plaatsgevonden en voorts is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat nadat Impact Videos Opdrachtgever een redelijke termijn heeft geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, onverminderd het recht van Impact Videos op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.
4.11. Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat binnen een daartoe door Impact Videos gestelde redelijke termijn is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan ter beschikking gestelde materialen te gebruiken en komen alle aan Opdrachtgever verleende (gebruiks)rechten te vervallen.
4.12. Afgezien van de verrekening met de reeds betaalde voorschotten staat het Opdrachtgever niet vrij enige door haar verschuldigde vergoeding te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden.
4.13. Indien Opdrachtgever een opdracht of overeenkomst voortijdig geheel of gedeeltelijk beëindigt, zijn alle overeengekomen vergoedingen en andere vorderingen van Impact Videos op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.
4.14. Indien de beëindiging als omschreven in het vorige lid zich voordoet voorafgaand aan het moment waarop Impact Videos begonnen is aan de ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, is Opdrachtgever slechts een vergoeding van € 50,- aan administratiekosten verschuldigd.

5. Leveringstermijnen
5.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn termijnen bij benadering en derhalve niet fataal.
5.2. In geval van overschrijding leveringstermijn is Impact Videos generlei vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.
5.3. Indien de levering van eventuele referentiematerialen of de betaling van bedongen voorschotten of andere vergoedingen later plaatsvindt dan overeengekomen, heeft Impact Videos het recht de leveringstermijnen met ten minste eenzelfde periode te verlengen.

6. Wijziging in de overeenkomst en meerwerk
6.1. Indien blijkt dat wijzigingen in de overeenkomst noodzakelijk zijn, zullen partijen hiertoe in overleg treden. Indien een schriftelijk akkoord achterwege is gebleven, wordt de wijziging geacht tot stand te zijn gekomen zodra Impact Videos met de uitvoering daarvan is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Impact Videos redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met de wijziging.
6.2. Na een wijziging kan Impact Videos de overeengekomen vergoeding in evenredigheid verhogen en eventuele extra kosten aan Opdrachtgever doorberekenen. Overschrijdingen van facturen tot 10% worden echter als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
6.3. Indien een wijziging in de overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen termijn wordt overschreden, zal deze termijn, tenzij anders overeengekomen, voor onbepaalde tijd worden verlengd. De gevolgen van een dergelijke overschrijding zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7. Verplichtingen Opdrachtgever
7.1. Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden door Impact Videos mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige gegevens en materialen.
7.2. De toetsing van het door Impact Videos ter beschikking gestelde materiaal aan regelgeving komt en de opslag en gebruik van dit materiaal is vanaf het moment dat deze aan Opdrachtgever ter beschikking staan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7.3. Opdrachtgever is gehouden om Impact Videos te allen tijde tijdig in kennis te stellen van omstandigheden die in financiële zin van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door Impact Videos ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten (hoeveelheid) werkzaamheden, waaronder begrepen het verlagen van het budget van Opdrachtgever.

8. Intellectuele eigendomsrechten & gebruiksrechten
8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van Impact Videos dan wel de door haar ingeschakelde derden berusten, tenzij anders overeengekomen, bij Impact Videos respectievelijk deze derden.
8.2. Opdrachtgever mag het door Impact Videos geleverde en door Opdrachtgever geselecteerde materiaal uitsluitend gebruiken zoals schriftelijk is overeengekomen. Voor zover over het gebruik als in dit artikel bedoeld niets (anders) schriftelijk is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever slechts het recht om van het door Impact Videos geleverde en het door Opdrachtgever geselecteerde materiaal in ongewijzigde vorm, eenmalig en op niet-exclusieve basis te gebruiken voor enkel het medium en het land waarin het werk als eerste openbaar is gemaakt. Ten aanzien van websites geldt dat deze slechts zullen worden gebruikt op het domein zoals overeengekomen en indien niets is overeengekomen slechts op het domein waarop deze website het eerst is gebruikt. Voorts geldt voor websites niet de beperking van eenmalig gebruik. Opdrachtgever zal geen beroep doen op artikel 8 Auteurswet. Eventuele uitbreiding van de gebruiksrechten naar een groter gebied, een langere termijn of een ander soort gebruik, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
8.3. Indien Impact Videos toestemming heeft verleend om het materiaal te wijzigen, in welke vorm ook, is het uiteindelijke gebruik slechts toegestaan na schriftelijk goedkeuring van de uiteindelijke wijziging door Impact Videos.
8.4. Tenzij anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om (rechten op) de door Impact Videos geleverde materialen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.
8.5. Het staat Impact Videos vrij om het door haar vervaardigde werk te signeren. Impact Videos en de derden wiens materialen Impact Videos heeft doorgeleverd blijven onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van auteursrechten, bevoegd om deze materialen voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken.
8.6. Het staat Impact Videos vrij om de (merk)naam, handelsnaam en/of logo van Opdrachtgever te gebruiken voor promotiedoeleinden.
8.7. Indien Opdrachtgever dan wel derden ten behoeve van wie Impact Videos het materiaal heeft geleverd het door Impact Videos geleverde materiaal gebruikt op andere wijze(n) dan waarvoor toestemming is verleend, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd volgens de standaardtarieven van Impact Videos.
8.8. Indien Impact Videos ideeën heeft aangedragen met betrekking tot een door haar te vervullen opdracht zal Opdrachtgever geen gebruik maken van deze ideeën indien de desbetreffende opdracht, om wat voor reden ook, uiteindelijk niet door Impact Videos wordt uitgevoerd.
8.9. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Impact Videos zal Opdrachtgever de door Impact Videos geleverde materialen, waaronder woorden, beelden, slogans, pay-offs e.d., niet als merk of anderszins vastleggen.
8.10. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is Impact Videos gerechtigd de verleende licentie tot gebruik van het werk tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen en vervalt het recht op iedere vorm van garantie.

9. Klachten
9.1. Klachten omtrent de resultaten van werkzaamheden en facturen van Impact Videos moeten binnen veertien (14) dagen na levering respectievelijk factuurdatum schriftelijk bij Impact Videos worden ingediend. Met betrekking tot de facturen wordt de betalingstermijn ten gevolge van een dergelijke klacht niet opgeschort.
9.2. Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever haar rechten ter zake verwerkt.
9.3. Indien een klacht naar het oordeel van Impact Videos gegrond is, zal Opdrachtgever Impact Videos in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn deze klacht te verhelpen.
9.4. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit administratie van Impact Videos beslissend.

10. Garanties
10.1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de door Impact Videos geleverde materialen heeft Opdrachtgever het recht aanspraak te maken op de geld terug garantie.  
10.2. De geld terug garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Impact Videos verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
10.3. Om aanspraak te maken op de voornoemde garantie moet Opdrachtgever voor verloop van de garantieperiode per e-mail contact opnemen met Martin Buck op [email protected] 
10.4. Indien aanspraak op de geld terug garantie wordt toegekend, dit ter beoordeling van Impact Videos, wordt het door Opdrachtgever reeds betaalde bedrag gerestitueerd onder inhouding van € 50,- administratiekosten.
10.5. Indien Opdrachtgever aanspraak heeft gemaakt op de geld terug garantie is het Opdrachtgever direct niet (langer) toegestaan ter beschikking gestelde materialen te gebruiken en komen alle aan Opdrachtgever verleende (gebruiks)rechten te vervallen.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1. De totale aansprakelijkheid van Impact Videos voor directe schade is onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal de vergoeding die Impact Videos heeft ontvangen in de 30 dagen voorafgaand aan het moment waarop aansprakelijkheid van Impact Videos is ontstaan. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van Impact Videos. Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van Impact Videos komen te vervallen na het verstrijken van een periode van 12 maanden na het moment waarop de aansprakelijkheid is ontstaan.
11.2. Aansprakelijkheid van Impact Videos voor schade aan door Opdrachtgever aan Impact Videos verstrekte materialen en voor schade anders dan directe schade, in de zin van het vorige lid, is uitgesloten. Onder schade anders dan directe schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die het gevolg is of verband houdt met de door Impact Videos geleverde materialen.
11.3. Opdrachtgever vrijwaart Impact Videos tegen aanspraken van derden.

12. Duur en beëindiging overeenkomst
12.1. Indien ten aanzien van de samenwerking geen bepaalde duur is afgesproken en deze langer heeft geduurd dan zes maanden, dient een opzegtermijn van minimaal zes maanden in acht te worden genomen. Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. Gedurende deze opzegtermijn is Opdrachtgever gehouden diens (betalings)verplichtingen jegens Impact Videos na te komen als ware van opzegging geen sprake.
12.2. De honorering van Impact Videos gedurende de opzegtermijn als omschreven in het voorgaande lid is per maand ten minste gelijk aan het 1/12 deel van het bedrag dat Impact Videos aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in de voorafgaande aaneengesloten periode van twaalf maanden. Indien de samenwerking korter heeft geduurd, is de honorering per maand gelijk aan het bedrag dat gemiddeld per maand gedurende die periode is gefactureerd.
12.3. Impact Videos is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang, dus zonder ingebrekestelling of verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet, surseance van betaling aanvraagt of tekortschiet in enige verplichting jegens Impact Videos.

13. Overige bepalingen
13.1. Indien en voor zover door een derde gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn en/of deze derde is gebonden aan voorwaarden of regelgeving welke van toepassing is op de onderlinge rechtsverhouding tussen deze derde en Impact Videos, zijn de betreffende voorwaarden en/of is de betreffende regelgeving eveneens van toepassing in de rechtsverhouding tussen partijen. Eén en ander laat onverlet dat op de rechtsverhouding tussen partijen de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven.
13.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming staat het partijen niet vrij om rechten of verplichtingen aan derden over te dragen.
13.3. Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen Impact Videos en Opdrachtgever gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor de alsdan nietige c.q. vernietigde passage(s) of bepaling(en) zal een regeling worden getroffen die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.
13.4. Partijen zullen alle gegevens afkomstig van de andere partij waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het vertrouwelijke gegevens zijn als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.
13.5. Het gebruik van de (merk)naam, handelsnaam en/of logo van Impact Videos is zonder voorafgaande toestemming ten strengste verboden.
13.6. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.